Se det som inte syns – RASP Big Five+ visar en persons egenskaper fördelat på fem faktorer. De fem olika faktorerna är icke överlappande egenskaper som av många inom psykologin anses ge en grundläggande personlighetsprofil. Utöver de fem faktorerna mäter RASP Big Five+ även graden av Självbild / Egenuppfattning.

Big Five+ mäter:

   Öppenhet   Ansvarstagande   Utåtriktad   Empati   Neuroticism
Hur fungerar det?
Webbenkät
Testet består av en webbenkät som fylls i av den som ska testas och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns på svenska RASP Big Five+ på svenska och engelska RASP Big Five+ in english.
Lättläst profil
Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil. Varje egenskap presenteras med förklarande text tillsammans med staplar som visar i vilken grad testpersonen uppfyller egenskapen.
Mer tillförlitligt...
Exempel på utfall

Färgerna ger en indikering om värdet är “normalt” eller om det avviker lite eller mycket (orange respektive rött) från det “normala”. Ett högt värde (bild fyra nedan “Dominant egenskap”) för exempelvis Empati kan innebära att personen undviker konflikter samt fokuserar på andras välbefinnande snarare än på ställda krav och mål.


Saknar i princip egenskapen

Mycket liten del av egenskapen

“Normal” andel av egenskapen

Dominant egenskap
Förklaring av egenskaper
Öppenhet
Öppenhet visar graden av nyfikenhet, kreativitet och förkärlek till nyheter och variation. Denna faktor har även kopplingar till våra grundläggande känslor, exempelvis glädje, intresse och förvåning.

– Intrycksmottaglig
– Förändringsbar
Flexibel

– Idérik
– Fördomsfri
– Diskussionsbenägen

Ansvarstagande
Ansvarstagande är hur organiserad, målmedveten och pålitlig en person är. De med höga värden är självdisciplinerade och har god framförhållning.

– Samvetsgrann
Målinriktad
– Noggrann

– Detaljfokuserad
– Ordningsam
Lojal

Utåtriktad
Utåtriktad är en faktor som visar på positiva känslor för och intresse av relationer. En person med ett högt värde söker gärna stimulering av/i grupp.

– Social
Kommunikativ
– Kontaktsökande

– Relationsinriktad
– Sändare (snarare än mottagare)
Teamspelare

Empati
Empati visar hur medkännande en person är men även i vilken utsträckning denne kan känna tillit. Personer med högt värde visar sällan irritation eller skapar konflikter.

– Empatisk
– Utstrålar värme
Hjälpsam

– Tolerant
– Förstående
– Omhändertagande

Neuroticism (emotionell instabilitet)
Neuroticism är ett värde på hur en person hanterar vardagen. Det visar också graden av känslomässig stabilitet och förmågan att vara flexibel. (Högt värde ger röda staplar).

– Hämmad
– Lättstörd
– Känslig

– Oförutsägbar
– Orolig
Kontrollbehov

Egenuppfattning
En viktig faktor i en bedömning av en person är att bilden han/hon har av sig själv stämmer överens med andras uppfattning, vilket oftast ligger närmare verkligheten. En person som har god uppfattning om sig själv är mer tillförlitlig i både relationer och situationer.

I RASP Big Five+ har vi hittat en metod att mäta denna faktor.

Om RASP Big Five+

Bakgrund
Big Five-teorin eller Femfaktorteorin är ursprunget till många av dagens personlighetstester. Den mäter fem olika, icke överlappande, personliga egenskaper som av många inom psykologin anses ge en grundläggande personlighetsprofil. Forskning har visat att de här fem egenskaperna också är överensstämmande vid en intervju, observation eller om testpersonen beskriver sig själv.

Angående skönmålning
RASP Big Five+ försöker genom olika statistiska och matematiska modeller ta hänsyn till det som inom testpsykologin kallas skönmålning, dvs. huruvida testpersonen medvetet eller omedvetet förskönar svaren. Procentsatsen inom parentes, på testpersonens profil, anger värdet innan korrigering för skönmålning.

Konstruktion
Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).

Dataskydd och GDPR
Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.